Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang

T. 1 S. 9 (2020): Tạp chí KH

Tạp chí số 09 năm 2021

Đã Xuất bản: 28/10/2022

Điều khiển tối ưu cho hệ Pendubot 3-link

Nguyễn Phương Hiếu, Lê Hùng Hiếu, Đặng Thái Bảo, Trần Thế Anh, Lê Thị Thanh Hoàng, Lê Thị Hồng Lam, Nguyễn Văn Đông Hải, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Trần Minh Nguyệt

12-19

Xây dựng website Hội sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

Phạm Ngọc Giàu, Nguyễn Minh Quân, Tống Lê Thanh Hải

109-119

Xem Tất cả Các số