Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang có toàn quyền sử dụng bài báo này sau khi được chấp nhận công bố để xuất bản, quảng bá tới độc giả bằng các hình thức khác nhau (bản in giấy và điện tử).

Tác giả chính sẽ nhận được 01 bản mềm bài của tác giả và 01 bản in tạp chí giấy (liên hệ tòa soạn).