Bạn quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tổng quan tạp chí trang cho các chính sách phần của tạp chí, cũng như Hướng dẫn cho tác giả. Tác giả cần phải đăng ký tài khoản với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết để biết thêm cách nộp bài.

Để chuẩn bị bản thảo cho quá trình đánh giá và xuất bản, bạn có thể tải bản mẫu template , bạn cũng nên xem xét các hướng dẫn sau đây. Tất cả các hoạt động phải được thực hiện thông qua hệ thống này, bao gồm việc gửi bài, liên lạc, v.v.

Gửi bài để nhận xét:

  1. ĐỊNH DẠNG BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Bài viết phải được soạn thảo trên file Word, dùng font Times New Roman; khổ A4, lề trên: 2,5 cm, lề dưới: 2,5 cm, lề trái: 3 cm, lề phải: 2,5 cm; cách dòng đơn; khoảng cách giữa các đoạn văn là 6 pt, chính văn cỡ chữ 13. Tất cả các phương trình/công thức cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Không lạm dụng việc viết tắt trong bài báo, nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì chỉ nên viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Tên khoa học phải được viết đầy đủ trong lần viết đầu tiên trong bài viết, lần tiếp theo có thể viết tắt nhưng phải in nghiêng. Số thập phân phải dùng dấu phẩy và số từ hàng ngàn trở lên thì dùng dấu chấm. Bài gửi đăng không nên dài quá 10 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo).

 Cấu trúc của một bài báo khoa học gồm các phần: Tên bài báo, tên tác giả/các tác giả, tóm tắt (abstract), từ khóa (key words), mở đầu (hoặc đặt vấn đề), phương pháp nghiên cứu (vật liệu và phương pháp nghiên cứu), kết quả và thảo luận, kết luận, tài liệu tham khảo và lời cảm ơn (nếu có).

- Tựa bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh (chữ hoa in đậm, cỡ 14 đối với tiếng Việt, cỡ 12 đối với tiếng Anh và canh giữa) phải ngắn gọn nhưng bao quát vấn đề, đầy đủ thông tin. Tựa bài có nhiều hàng thì phải đủ nghĩa cho mỗi hàng.

Họ tên tác giả (chữ hoa in đậm, cỡ chữ 12 và canh phải) có footnote - ghi chú - tên cơ quan/đơn vị công tác (chữ thường, cỡ chữ 12 và canh trái).  Tác giả ở các cơ quan khác nhau thì đánh số sau mỗi tên, bên dưới ghi chú địa chỉ tác giả tương ứng với những số này. 

- Tóm tắt - tiếng Việt và abstract - tiếng Anh (tiêu đề cỡ chữ 12, chữ hoa in đậm): Nội dung của tóm tắt khoảng 200-250 từ (cỡ chữ 12, chữ thường in nghiêng), nội dung cần súc tích, nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu đã đạt được; những khám phá và đóng góp của nghiên cứu.

            Từ khóa-tiếng Việt và Key words-tiếng Anh (tiêu đề cỡ chữ 12, chữ thường in nghiêng đậm): liệt kê khoảng 3-5 từ khóa (cỡ chữ 12, chữ thường in nghiêng) và xếp theo thứ tự A, B, C.

-  Đặt vấn đề/giới thiệu (tiêu đề cỡ chữ 13, chữ hoa in đậm): Trình bày vấn đề nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nêu đầy đủ các thông tin cập nhật liên quan tới vấn đề nghiên cứu, mục đích của nghiên cứu.

           - Vật liệu và phương pháp (tiêu đề cỡ chữ 13, chữ hoa in đậm): Cần nêu rõ vật liệu và phương pháp nghiên cứu, có thể trích dẫn nguồn để đảm bảo phương pháp đáng tin cậy. Nếu có cải tiến thì trình bày rõ cải tiến như thế nào? Đối với các phương pháp mới cần trình bày cụ thể để khi cần thiết, người khác có thể tiến hành kiểm chứng lại được. Đối với lĩnh vực khoa học xã hội, có thể liệt kê những phương pháp và những nghiên cứu tương tự đã được công bố.

            - Kết quả và thảo luận (tiêu đề cỡ chữ 13, chữ hoa in đậm): Trình bày rõ kết quả đạt được qua nghiên cứu, có giải thích, phân tích và so sánh với những kết quả tương tự đã được công bố. Cần sử dụng hình ảnh, bảng biểu, đồ thị để minh họa kết quả. Các bảng số liệu và hình ảnh phải được dẫn trong phần trình bày. Tên các bảng biểu đặt ở giữa phía trên; tên hình ảnh và đồ thị đặt ở giữa về phía dưới. Tựa hình và bảng biểu cỡ chữ 12, chữ thường in đậm (chú thích bảng cỡ chữ 12, in nghiêng). Sử dụng các thuật ngữ Hình 1, Hình 2… và Bảng 1, Bảng 2… để liệt kê thứ tự hình và bảng. Hình trích từ các báo cáo khác phải ghi chú nguồn và tác giả bài viết chịu trách nhiệm xin phép sử dụng hình của tác giả khác.

            - Kết luận (tiêu đề cỡ chữ 13, chữ hoa in đậm): Trình bày dưới dạng đoạn văn, nêu ngắn gọn, thể hiện đúng kết quả, không đánh số hoặc gạch đầu dòng. 

            - Lời cảm ơn (tiêu đề cỡ chữ 13, chữ hoa in đậm): Cảm ơn những người có đóng góp cho nghiên cứu nhưng không đưa vào phần tác giả. Những nguồn quỹ, nguồn tài trợ cho nghiên cứu nên được nêu ở phần này.

 - Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các tài liệu (kể cả hình ảnh) đã được trích dẫn trong bài báo và mỗi lần trích dẫn trong bài viết phải ghi họ tên tác giả và năm công bố (nếu bài có 1-2 tác giả thì liệt kê tất cả; từ 3 tác giả trở lên thì viết tác giả thứ nhất kèm theo “ ctv.” (tiếng Việt) hoặc “et al.” (tiếng Anh). Liệt kê chung tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh theo thứ tự A, B, C họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước.

+ Tác giả là người Việt Nam: Xếp thứ tự A, B, C theo họ và vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ. 

+ Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự A, B, C theo tên. Cách trình bày tài liệu tham khảo sẽ khác nhau tùy theo nguồn tài liệu được trích dẫn, cụ thể cách viết tài liệu tham khảo như sau:

(1) Tạp chíTên tác giả/các tác giả (năm phát hành). Tên bài viếtTên tạp chí, quyển/số, trang bài viết. Thí dụ minh hoạ:

- Hà Thanh Mỹ Phương, Bùi Thị Bửu Huê (2011). Tổng hợp chất hoạt động bề mặt ethanolamide và ethanediaminde từ mỡ cá basa. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ, (số 19a), tr. 47-52.

- Lê Vinh Quốc (2013). Một số biện pháp để chuẩn hóa bảng chữ cái tiếng Việt. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh. (Số 46): 153- 159.

- Elazegui F.A., Castilla N.P., Dalisay T.U. and Mew T.W. (2004). Causal agent of red stripe disease of rice. Plant Dis. 88:1310-1317.

(2) Sách: Tên tác giả/các tác giả (năm xuất bản). Tên sách. Nhà xuất bản (viết tắt là NXB), lần xuất bản (không ghi lần xuất bản nếu chỉ xuất bản lần thứ nhất), trang trích dẫn. Thí dụ minh hoạ:

- Phạm Hoàng Hộ (1999). Cây cỏ Việt Nam, quyển I, NXB Trẻ TP. Hồ Chí Minh: 560-565.

- George N. Agrios (1997). Plant pathology, Fourth edition, Academic Press., California, USA: 105-107.

 (3) Tài liệu hội thảo/hội nghị hoặc sách gồm nhiều bài viết của nhiều tác giả và có chủ biênTên tác giả/các tác giả (năm). Tên bài viết. Trong (tài liệu tiếng Việt) hoặc In (tài liệu tiếng Anh): Tên chủ biên (tài liệu tiếng Việt) hoặc editor (nếu là tiếng Anh). Tên sách/Tên hội thảo/hội nghị, thời gian và địa điểm hội thảo/hội nghị. Nơi phát hành. Thí dụ minh hoạ:

- Kato H, Ohata K., Kauraw L.P., Lee Y.H. (1988). Fungal diseases of rice seed. Proceedings of the International workshop on Rice seed health 16-20 March 1987. International Rice Research Institute, Manila, Philippines: 151-162.

- Bastiaans L., Rabbinge R., Zadoks J.C. (1994). Understanding and Modeling leaf blast effect on crop physiology and yield. In: Zeigler R.S., Leong S.A and Teng P.S., eds. Rice Blast Disease. CAB International, Wallingford, UK, in association with International Rice Research Institute, Manila, Philippines: 357-380.

- Đỗ Xuân Đồng, Phạm Bích Ngọc, Lâm Đại Nhân, Lê Trần Bình, Chu Hoàng Hà (2013). Đánh giá tính kháng virus đốm vòng (PRSV) của các dòng đu đủ chuyển gen thế hệ T1. Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 12, 20-21/7/2013, Trường Đại học Vinh. NXB. Nông nghiệp: 30-39.

(4) Tài liệu được trích dẫn từ website: Tên tác giả/các tác giả (năm). Tên tài liệu. Tên website, “ngày truy cập” (tiếng Việt) hoặc “accessed on” (tiếng Anh). Lưu ý: chỉ nên tham khảo các website có uy tín. Thí dụ minh hoạ:

- Intenational Rice Research Institude (2013). Quality Seeds. http://www.knowledgebank. irri.org.rkb/seed management,  accessed on 12/2/2013.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013). Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục chuyên nghiệp. Http://www.moet.gov.vn/ ?page= 1.20&view =5237, ngày truy cập: 29/8/2013.

(5) Luận văn, luận án: Tên tác giả (năm). Tên luận văn/luận án. Bậc tốt nghiệp (đại học, cao học hay tiến sĩ), tên trường. Thí dụ minh hoạ:

- Nguyễn Danh Thạch (1998). Bước đầu khảo sát bệnh nấm gây lem hạt lúa và ảnh hưởng của bệnh đối với phẩm chất hạt, vụ thu đông 1997 ở tỉnh Long An. Luận văn thạc sĩ khoa học ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Quốc gia TPHCM.

- Nguyễn Trí Tuấn (2012). Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnS pha tạp Cu và Mn. Luận án Tiến sĩ Khoa học Vật liệu, chuyên ngành công nghệ vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

(6) Văn bản được cơ quan thẩm quyền ban hành (Luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, chỉ thị, thông tư, quyết định) và các báo cáo chuyên đề của cơ quan/đơn vị: Tên cơ quan/đơn vị (năm ban hành). Số hiệu và tên văn bản. Thí dụ minh hoạ:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1999). Quyết định số 3493 QĐ/BNN-KHCN, ngày 09/9/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Công nhận các giống cây trồng, các biện pháp kỹ thuật mới cho phổ biến trong sản xuất ở các tỉnh phía Nam”.

 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007). Quyết định số 47/2007, ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ”.