1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nhân lực.
  2. Giới thiệu kết quả nghiên cứu, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học Tiền Giang và các  Viện, các Trường khác.
  3. Giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu mới nhất ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng, bao gồm: (a) Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ và Môi trường; (b) Nông nghiệp, thủy sản, công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học; (c) Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Giáo dục; (d) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật.