TỔNG BIÊN TẬP

     PGS. TS. Võ Ngọc Hà

EDITOR-IN-CHIEF

     Vo Ngoc Ha, Assoc. Prof.

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

     TS. Lê Hữu Hải

     TS. Lê Minh Tùng

DEPUTY EDITORS - IN – CHIEF

     Le Huu Hai, PhD.

     Le Minh Tung, PhD.

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

     GS. TS. Trần Thị Thanh

     PGS. TS. Võ Phán

     PGS. TS Nguyễn Văn Huỳnh

     TS. Nguyễn Văn Hòa

     TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng

     TS. Nguyễn Hồng Thủy

     TS. Nguyễn Xuân Thành

     TS. Hồ Văn Chiến

     TS. Nguyễn Phúc Nghiệp

     TS. Nguyễn Viết Thịnh

     TS. Võ Phúc Châu

     TS. Huỳnh Quán Chi

EDITORIAL BOARD

     Tran Thi Thanh, Prof.

     Vo Phan, Assoc. Prof.

     Nguyen Van Huynh, Assoc. Prof.

     Nguyen Van Hoa, PhD.

     Nguyen Trinh Nhat Hang, PhD.

     Nguyen Hong Thuy, PhD.

     Nguyen Xuan Thanh, PhD.

     Ho Van Chien, PhD.

     Nguyen Phuc Nghiep, PhD.

     Nguyen Viet Thinh, PhD.

     Vo Phuc Chau, PhD.

     Huynh Quan Chi, PhD.

THƯ KÝ & TRÌNH BÀY

     ThS. Lê Minh Thuận

SECRETARY & LAYOUT

     Le Minh Thuan, M. Sr

DỊCH TIẾNG ANH

     ThS. Phạm Quốc Thịnh               

TRANSLATOR

     Pham Quoc Thinh, M. Sc.           

THIẾT KẾ BÌA

     Phòng Quản lý khoa học

Công nghệ và Hợp tác quốc tế

COVER PAGE DESIGN

     Scientific Research and Technology Management and International Cooperation Office