TỔNG BIÊN TẬP

     PGS. TS. Võ Ngọc Hà

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

     TS. Lê Hữu Hải

     TS. Lê Minh Tùng

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

     GS. TS. Trần Thị Thanh

     PGS. TS. Võ Phán

     PGS. TS Nguyễn Văn Huỳnh

     TS. Nguyễn Văn Hòa

     TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng

     TS. Nguyễn Hồng Thủy

     TS. Nguyễn Xuân Thành

     TS. Hồ Văn Chiến

     TS. Nguyễn Phúc Nghiệp

     TS. Nguyễn Viết Thịnh

     TS. Võ Phúc Châu

     TS. Huỳnh Quán Chi

THƯ KÝ & TRÌNH BÀY

     ThS. Lê Minh Thuận

DỊCH TIẾNG ANH

     ThS. Phạm Quốc Thịnh               

THIẾT KẾ BÌA

     Phòng Quản lý khoa học

Công nghệ và Hợp tác quốc tế