Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.

  • Tôi là tác giả của công trình có tiêu đề trên
  • Số liệu phân tích trong bài báo này là trung thực, là các kết quả nghiên cứu của chính nhóm tác giả có tên trong bài báo thực hiện
  • Nội dung trong bài báo này chưa được gửi đăng hoặc công bố trên bất kỳ tạp chí quốc gia hay quốc tế khác.
  • Tất cả các tác giả có tên trong bài báo trên đều đã đọc bản thảo, đã thỏa thuận về thứ tự tác giả và đồng ý gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang
  • Công trình này không có bất kỳ sự xung đột về lợi ích nào giữa các tác giả trong bài báo và với tác giả khác
  • Nghiên cứu đã tuân thủ đúng các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu khoa học
  • Tôi đã đọc kỹ và hiểu rõ Thể lệ đăng bài của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang. Đồng thời, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cam kết trên đây

Tải Mẫu (template) của Tạp chí khoa học Trường Đại học Tiền Giang để chuẩn bị bản thảo.