Thông tin cho Tác giả

Ban quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tổng quan trang cho các chính sách phần của tạp chí, cũng như Hướng dẫn cho tác giả. Tác giả cần phải đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.